Reeglid

Üldiselt

 • Iga osalejate kohustus on teada ja järgida kõiki IUTA reegleid, Eestis kehtivaid liikluseeskirju ja korraldaja poolt kehtestatud reegleid.
 • Iga osaleja vastutab ise oma tervisliku seisundi ja sportliku ettevalmistuse eest ning osaleb võistlusel täielikult omal riisikol. Võistluse starti asumisega kinnitab osaleja, et omab võistlemiseks sobilikku tervislikku seisundit ning on teadvustab ultratriatloniga kaasnevaid riske. Korraldaja ei vastuta võistluse eel, ajal ega pärast osaleja ja/või tema varaga toimunud õnnetuste ja tekkinud kahju eest.
 • Osaleja, kes ei ole allkirjastanud korraldaja poolset vastutuse (waiver) dokumenti ja IUTA nõusoleku vormi, ei saa võistlusel osaleda.
 • Osaleja vastutab täielikult selle eest, et tal oleks enne võistlusele asumist piisav tervise- ja õnnetusjuhtumikindlustus.
 • Võistlusele registreerumisega kinnitab osaleja, et nõustub korraldaja isikuandmete töötlemise põhimõtetega.
 • Võistleja kohustus on teada ja tutvuda ratta- ja jooksurajaga enne võistluse algust. Mistahes põhjusel võistlusrajalt lahkumise korral tuleb osalejal jätkata võitlust samast kohast, kus ta rajalt kõrvale astus.
 • Korraldaja jätab endale õiguse teha võistluste toimumiskohas, ajakavas, marsruutides, reeglites ja tingimustes igal ajal muudatusi. Korraldaja jätab endale õiguse piirata tuvalisuse vms põhjusel lõplikku osalejate arvu.
 • Miinimum osalejate arv 6 - kui osalejaid on kirja pannud vähem kui 6, on korraldajal õigus võistlus ära jätta. Juba tasutud osalustasud tagastatakse.

Ujumine

 • Ujumine toimub 25-meetrises siseujulas. Päevases formaadis ultratiratloni võistlusel osalejatel tuleb iga päev ujuda 152 basseini pikkust (152 x 25 = 3800). 2-kordse katkematu ultratriatloni osalejatel tuleb ujuda 304 basseini pikkust (304 x 25 = 7600). Osalejad paigutatakse radadele vastavalt nende eeldatavale ujumisajale. Möödumine teisest ujujast on lubatud ning seda ei tohi takistada. Basseini otsas ümber pöörates peab ujuja oma kehaosaga seina ära puutuma.
 • Ujujal on lubatud seista jalgadega põhjas või hoida kinni nt rajapiirdest, kui seda ei kasutata edasiliikumiseks.
 • Ujumiskalipso kasutamine on lubatud sõltumata temperatuurist.
 • Korraldaja poolt antud ujumismütsi kasutamine on kohustuslik.
 • Osalejal on lubatud basseinist välja minna, kuid sellest peab osaleja või tema toetaja eelnevalt basseini ääres ringide lugemisega tegelevat kohtunikku teavitama. Basseinist lahkumise korral tuleb osalejal basseini siseneda ja jätkata ujumist samast kohast, olles eelnevalt sellest kohtunikku teavitanud.
 • Ujumise ajal võib osalejat abistada selles basseini otas, kus kohtunikud ringe ei loe. Vedela toidu ja joogi manustamine basseinis on lubatud. Tahke toidu söömiseks peab osaleja basseinist välja tulema.
 • Osalejat teavitakase, kui tal on jäänud ujuda 50 meetrit. Üksnes kohtunik otsustab, millal osalejal on ette nähtud distants ujutud.

Vahetusalad

 • Iga osaleja peab ise oma ratta vahetusalas selleks määratud kohalt võtma ja tagasi panema.
 • Vahetusalades on osaleja abistamine lubatud, kuid piiratud ühe inimesega osaleja kohta.
 • Vahetusalas rattaga sõitmine on keelatud.

Ratas

 • Rattasõit toimub avatud liiklusega teedel. Kõik osalejad on kohustatud juhinduma liikluseeskirjadest, kohtunike ja liikluskorraldajate märguannetest.
 • Kiivri kandmine on kohustuslik ning kiiver peab olema kinnitatud kogu aja, mil osaleja on kontaktis rattaga.
 • Tuulessõit ei ole lubatud. Tuulessõidu keelutsooniks on 12 meetrit. Osaleja on teisest võistlejast möödunud, kui tema ratta esijooks on möödasõidetava võistleja ratta esijooksust eespool. Pärast möödasõitu peab võistleja, kellest mööduti, väljuma tuulessõidu keelutsoonist. Möödasõidu korral peab möödasõitu sooritav võistleja veenduma selle ohutuses.
 • Tuulessõidu keelutsooni võib võistleja siseneda: teisest võistlejast möödumiseks (mitte kauemaks kui 15 sekundit); kui eesolev rattur vähendab kiirust nt turvalisuse kaalutlustel, teenidnuspunktis vms; toitlustuspunkti- või vahetusalasse sisenemisel ja väljumisel.
 • Võistleja peab rattarajal alati hoidma paremasse teeserva. Möödumine teisest ratturist on lubatud ainult vasakult poolt.
 • Võistlejal on lubatud võistluse ajal kasutada teist jalgratast ja nii palju jookse, kui ta soovib.
 • Nii pimedas kui ajal, mil nähtavus on nõrk ja/või niipea kui korraldaja seda vajalikuks peab, peavad osalejad kandma helkurriideid ja/või helkurrõivaid ning osalejate jalgrattad peavad olema varustatud esi- ja tagatuledega.
 • Pimedal ajal on turvalisuse huvides võistleja rattarajal saatmine rattaga lubatud. Saatjal on keelatud sõidu ajal üle anda süüa, jooki, riideid või muid tarbeesemeid. Samuti on ohutuse huvides lubatud saata rattaga viimasena rattarajale jäänud võistlejat. Rattasõidu ajal saatmine tähendab seda, et saatjal on lubatud rattaga sõita ainult saadetava võistleja järel.
 • Kõrvaklappide / muusikamängijate kasutamine rattarajal EI OLE lubatud.
 • Rattarada ei ole pimedal ajal täielikult valgustatud. Tuli peab olema paigaldatud rattale -s.t. kiivrile paigaldatud tuli on küll lubatud, kuid ainsa valgusallikana mittepiisav. Tagatulena peab olema rattale paigaldatud pidev või vilkuv punane tuli. Tuled peavad olema sisse lülitatud ajavahemikus 21.00 kuni 05.00.
 • Ilma rattata edasiliikumine võistlusrajal ei ole lubatud. Kui rattal on tehniline rike, siis olenemata paiknemisest rattarajal, on võistlejal lubatud abi võtta oma saatemeeskonnalt, korraldajalt või teistelt võistlejatelt. Kui võistleja ei saa vaatamata abile kohe võistlust jätkata, tuleb rattarajal see koht ära märkida, et saaks hiljem võistlust samast kohast jätkata.
 • Võistleja vastutab ainuisikuliselt oma ratta ja kogu muu varustuse ohutuse eest. Korraldaja ei vastuta võistlusel osalemise tagajärjel tekkinud vara kahjustamise, varguse või kaotsimineku eest.

Jooks

 • Võistlejad peavad jooksma või kõndima kogu jooksudistantsi iseseisvalt. Jalutuskeppide kasutamine on keelatud.
 • Pimedal ajal on võistleja saatmine jalgsi lubatud. Saatjal on keelatud jooksu ajal (v.a. selleks ettenähtud toidupunktides) üle anda süüa, jooki, riideid või muid tarbeesemeid.
 • Esimesena jooksurajal oleva võistlejaga võib saatja turvakaalutlustel kaasas olla, kuid seda hetkeni, mil jooksurajale liitub teine võistleja. Viimasena jooksurajal olevat võistlejat võib turvakaalutlustel saata kuni jooksu lõpuni. Jooksu ajal saatmine tähendab, et saatjal on lubatud joosta/kõndida oma võistleja kõrval või taga.
 • Võistlejal on lubatud jooksu ajal kasutada kõrvaklappe. Võistleja vastutab selle eest, et ta kuuleks igal ajal ümbritevat.
 • Jooksurada pole pimedal ajal täielikult valgustatud

Dopingureeglid

 • Iga võistleja on kohustatud teadma ja järgima kehtivaid IUTA ja WADA reegleid.
 • Kõik registreerunud sportlased peavad olema valmis dopingukontrolliks. Võistleja testimine võib toimuda enne võistlust, selle ajal või pärast. Võistleja, kes keeldub või hoiab kõrvale dopingukontrollist või kelle test osutub positiivseks, diskvalifitseeritakse võistluselt ja tühistatakse kõik jooksva IUTA kalendriaasta võistlustelt saadud tulemused. Dopinguga patustanud võistleja peab tagastama kõik saadud karikad ja auhinnarahad.
 • Lisaks on dopinguga vahele jäänud võistleja kohustatud hüvitama kõik temaga seotud dopingukontrolli kulud korraldajale. Ka B-proovi avamisega seotud kulud tuleb võistlejal kõik ette täielikult kanda.
 • IUTA kanlenrdisse kuuluvatel võistlustel ei saa osaleda isikud, kes kannavad kehtivat WADA või muude valitsustevaheliste organisatsioonide, valitsuste, ametiasutuste ja muude spordis dopinguga võitlevate avalike ja eraõiguslike organisatsioonide poolt spordi- või võistluskeeldu.

Andmete töötlus

 • Võistleja poolt registreerimisel esitatud isikuandmeid säilitatakse ja töödeldakse ainult võistluse korraldamise eesmärgil.
 • Võistleja nõustub, et temast võistlusel osalemisega seoses tehtud fotosid, filmikaadreid ja intervjuusid raadios, televisioonis, trükimeedias vms võib korraldaja levitada ja avaldada reklaami eesmärgil mis tahes meedias ilma tasu nõudmata.
 • Osaleja mõistab ja nõustub, et tema nimi, vanus, sugu, kodakondsus, rinnanumber ja võistlustulemused on võistluse ajal ja pärast seda üldsusele kättesaadavad.
 • Võistleja nõustub registreerimisel e-posti aadressi andmisega, et korraldaja võib seda kasutada talle võistlusega seotud teabe ja pakkumiste saatmiseks.