Privaatsustingimused

Privaatsuse kaitse on meie jaoks väga oluline ja me oleme pühendunud teie privaatsuse igakülgsele kaitsmisele ja austamisele. Käesolev privaatsuseeskiri sätestab info selle kohta, kuidas me kogume, salvestame, töötleme, edastame ja kasutame andmeid, mis teid identifitseerivad või muudavad teid füüsilise isikuna tuvastatavaks (edaspidi "isikuandmed").

Kes on teie isikuandmete vastutav töötleja?

MTÜ Ultrasport (asukoht Kaupmehe 9-15, Tila küla , Tartu vald, Tartumaa 60532, edaspidi ka “Korraldaja“), vastutab ja kontrollib teie esitatud isikuandmete töötlemist.

Milliseid isikuandmeid me kogume?

Eesti ultratriatloni sündmustest (edaspidi „Sündmus“) osavõtmisel kogume teilt isikuandmed, mis enamasti hõlmavad endast järgmist: nimi, sugu, e-posti aadress, telefoninumber, aadress, sünnikuupäev, kodakondsus, teave terviseseisundi ja ravimite kohta, kontaktandmed hädaolukorra kohta ja muu teave, mille esitate meile registreerimisel.

Miks ja millisel õiguslikul alusel me teie isikuandmeid kogume ja kasutame?

Kasutame teie isikuandmeid lepinguliste teenuste osutamiseks või teiega lepingu sõlmimiseks. Kui registreerute meie Sündmusele, kasutame teie andmeid meie Sündmuse läbiviimiseks ja teie osalemise võimaldamiseks meie Sündmusel, samuti Sündmusel osalemise tühistamiseks ja tagasimaksete tegemiseks. Kasutatav teave hõlmab järgmist teavet, mida vajame teiega ühenduse võtmiseks või teiega muul viisil suhtlemiseks (nt teile Sündmuse korralduslikku poolt, registreerimist ja Sündmusega seotud teabe saatmine, töötlemaks teie registreerumist ja osalemist Sündmusel).

Kasutame teie isikuandmeid, kui see on Korraldaja õiguspärastes huvides. Teie isikuandmete kasutamine võib olla vajalik ka Korraldaja enda ärihuvide jaoks. Näiteks võime kasutada osa teie isikuandmetest meie Sündmuste hindamiseks ja ülevaatamiseks, teie ja teie eelistuste mõistmiseks, et parandada ja personaliseerida teie kogemust ja rahulolu meie Sündmusest. Vajadusel võime teie isikuandmeid kasutada ka õiguslike nõuete esitamiseks või nende eest endi kaitsmiseks.

Kasutame teie isikuandmeid pärast teilt nõusoleku saamist. Mõnel juhul võime paluda teil anda meile oma isikuandmete kasutamiseks eraldi nõusoleku. Võite vabalt nõusoleku andmisest keelduda ja sellel ei ole teie jaoks negatiivseid tagajärgi. Võite vabalt oma nõusoleku igal ajal tagasi võtta ja see kehtib edasiulatuvalt. Kui olete andnud meile nõusoleku oma isikuandmete kasutamiseks, kasutame neid ainult nõusolekuvormis täpsustatud eesmärkidel. See hõlmab ka meie turunduskampaaniaid. Kui registreerute meie Sündmusele võime kasutada registreerimisel esitatud e-posti aadressi Sündmuse turundamiseks. Võite igal ajal meie e-uudiskirjast loobuda, kasutades igas meie saadetud e-kirjas olevat linki. Samuti võite meiega ühendust võtta e-posti või posti teel aadressil, mis on toodud käesoleva dokumendi lõpus, et taotleda teie eemaldamist meie meililoendist.

Kasutame teie isikuandmeid juriidiliste kohustuste täitmiseks. Oleme kohustatud teatud andmeid säilitama seadustest tulenevate nõuete täitmiseks, näiteks maksu või ühinguõigust reguleerivad seadused, või täitmaks õiguskaitseorganite võimalike teabenõudeid. Kasutame teie isikuandmeid ainult neil eesmärkidel, milleks oleme neid kogunud. Me ei kasuta teie isikuandmeid muudel eesmärkidel.

Kellega me teie isikuandmeid jagame?

Vajaduse korral vastavalt meie kasutamisviisile jagame teie isikuandmeid järgmiste kolmandate osapooltega:
teenusepakkujad - müüjad ja muude teenuste pakkujad, kes osutavad meile ja meie nimel teenuseid, mis võivad hõlmata turunduskampaaniate teenuseid, posti- või e-posti teenuseid, maksu- ja raamatupidamisteenuseid, meie Sündmusele registreerimise ja korraldamisega seotud teenuseid, maksete töötlemine, andmete täiustamise teenused, ajavõtt, pildistamine, pettuste ennetamine, veebimajutus või analüüsiteenuste pakkumine. Kõik sellised teenusepakkujad on asjakohaste andmetöötluslepingutega kohustatud töötlema andmeid ainult meie nimel ja meie juhiste järgi;

avalikkus - ametlikud paremusjärjestused avalikustatakse meie Sündmuse külastajatele, Sündmuse kodulehel ja ajavõtu teenuse pakkuja kodulehel. Ajavõtusüsteemi jälgimisfunktsioon võib võimaldada jälgida osaleja edenemist võistluse ajal;

koostööpartnerid - tingimusel, et olete andnud oma nõusoleku, võime avaldada teie isikuandmed meie sponsorlus- ja koostööpartneritele, et võimaldada neil teile oma tooteid või teenuseid turustada, mõõta neil nende turundus-, reklaamikampaaniate ja sponsorlussuhte kasutegurit või muudel turunduslikel eesmärkidel;

Sündmuse fotograafid - kui osalete meie Sündmusel ja olete meile selleks nõusoleku andnud, võime avaldada teie rinnanumbri, nime jae-posti aadressi Sündmuse fotograafile, kes võib teiega ühendust võtta seoses teist Sündmusel tehtud fotodega;

korrakaitseorganid, ametiasutused ja muud osapooled õiguslikel põhjustel - kolmandad isikud vastavalt seaduse või kohtu nõudele või kui me usume, et selline tegevus on vajalik selleks, et: täita seadusi ja õiguskaitseasutuste seaduslikke taotlusi, meie juriidiliste nõuete täitmiseks või meie Sündmuse turvalisuse või terviklikkuse kaitsmiseks, ja / või kasutada või kaitsta Korraldajat, osalejate, külastajate või teiste õigusi, vara või turvalisust.

Kui kaua me teie andmeid säilitame?

Säilitame teie isikuandmeid seni, kuni see on vajalik nende eesmärkide täitmiseks, milleks andmeid kogume, vastavalt oma seaduslikele kohustustele ja õigustatud ärihuvidele. Pärast seda või seadusjärgsete säilitamisaegade lõppedes teie isiklik teave kustutatakse.

Kuidas me teie teavet kaitseme?

Rakendame teie isikuandmete ohutuse tagamiseks mitmesuguseid turvameetmeid. Juhul kui mis tahes meie kontrolli all olev teave on turvalisuse rikkumise tõttu ohustatud, võtame olukorra uurimiseks kõik mõistlikud sammud ja teavitame vajaduse korral neid isikuid, kelle isikuandmed võisid saada ohustatud, ja rakendame kehtivate õigusaktidega ette nähtud muid abinõusid.

Millised õigused ja valikud teil on?

Soovime, et mõistaksite oma õigusi ja valikuid selle kohta, kuidas me teie isikuandmeid kasutada võime. Sõltuvalt andmete kasutamisest, võivad need õigused ja valikud hõlmata alltoodut.

Teil on kehtivate privaatsusseaduste alusel konkreetsed õigused seoses meie valduses olevate isikuandmetega, sealhulgas juurdepääsu- ja kustutamisõigus ning õigus takistada teatud töötlemistoiminguid.

Kui olete Euroopa Liidu resident, on teil meie valduses olevate isikuandmete suhtes järgmised õigused:
juurdepääsuõigus - õigus saada juurdepääs oma isikuandmetele;

andmete parandamise õigus - õigus saada oma isikuandmeid ilma põhjendamatu viivituseta parandatud, kui need on ebatäpsed või puudulikud;

õigus andmete kustutamisele - õigus saada oma isikuandmed ilma põhjendamatu viivituseta kustutatud, olukorras, kus näiteks neid isikuandmeid pole enam vaja, sest nende kogumise ja töötlemise eesmärk on täidetud;

õigus piirata andmete kasutamist - teatavatel asjaoludel (näiteks juhul, kui te vaidlustate isikuandmete õigsuse) õigus piirata meie poolt teie isikuandmete töötlemist ajaks, mil me kontrollime nende isikuandmete õigsust;

õigus kaasaskantavusele – see võimaldab teil oma isikuandmeid hõlpsasti ühest organisatsioonist teise teisaldada, kopeerida või edastada;

õigus isikuandmete töötlemine vaidlustada – teil on õigus esitada meile põhistatud vastuväiteid teie andmete töötlemisele. Turundustegevusele võite vastuväiteid esitada mis tahes põhjusel.

Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, võtke meiega ühendust, kasutades allpool olevaid kontaktandmeid. Kui te ei soovi enam meilt turundusmeile saada, võite loobuda tellimusest igal ajal, kasutades meie saadetud e-kirjas toodud linki.

Kuidas meiega ühendust võtta?

Kui teil on meie privaatsuseeskirjade kohta küsimusi või muresid või soovite oma õigusi kasutada, saatke palun e-kiri Korraldaja aadressile info@ultratriestonia.ee.

MTÜ Ultrasport (Kaupmehe 9-15, Tila küla, Tartumaa 60532, Eesti)